Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dwdporabka.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2020-04-22.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 202023-03-31.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny opisujący zawartość danego zdjęcia
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2023 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym dwd.porabka@interia.pl lub telefonicznie pod numerem (33) 816004. Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Wierońska.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

 • Przeiwjanie widocznej części strony

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce

43-353 Porąbka

ul. Wielka Puszcza 91

województwo śląskie

centrala telefoniczna (33) 8106004

e-mail: dwd.porabka@interia.pl

Dostępność architektoniczna placówki

 • Placówka nie jest przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, 4 kondygnacje, duża ilość schodów, brak windy).
 • Wyróżniono początek i koniec biegów schodowych.
 • Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.
 • Dwie łazienki dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: dwdporabka.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Wierońska.

Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu dwd.porabka@interia.pl.

Nr telefonu osoby do kontaktu (33) 8106004.